[Kysely] Miten koronavirus on vaikuttanut kouluttautumiseen?

 

 

Toteutamme koulutus.fi:n käyttäjien keskuudessa kyselyä, jolla selvitämme koronaviruspandemian vaikutusta oppimiseen ja kouluttautumiseen.

Vastauksien avulla olemme muun muassa tunnistaneet, miten koulutusta etsivät ovat sopeutuneet uuteen tilanteeseen ja kuinka halukkaita he ovat ylipäätään kouluttautumaan vallitsevassa tilanteessa.

Yhteenveto

  • COVID-19 ei ole vähentänyt ihmisten halukkuutta oppia, päinvastoin. Jopa puolet vastaajista sanoo, että tilanne on lisännyt heidän halukkuuttaan osallistua koulutukseen seuraavan kolmen kuukauden aikana.

  • Kiinnostus etä- ja verkkokoulutusta kohtaan on kasvanut huomattavasti muihin toteutusmuotoihin nähden. 66 % vastaajista kertoo, että osallistuisi nyt verkkokoulutukseen aiempaa todennäköisemmin.

  • Potentiaaliset kouluttautujat kaipaavat kouluttajilta joustavuutta ja toimivia etätoteutusvaihtoehtoja. 85 % sanoo, että kouluttajien olisi hyvä pystyä tarjoamaan opinnot nyt verkossa, jotta he voivat turvallisesti osallistua niihin myös koronaviruskriisin aikana.

Kysely jakautuu osittain eri kysymyksiin itselleen koulutusta etsivien (83 %) ja muille koulutusta etsivien (17 %) kesken. Ryhmäkohtaiset kysymykset on merkitty eri värein. Mustat kysymykset ovat kaikille yhteisiä.

 

Kyselyn tulokset

Onko koronaviruspandemia vaikuttanut siihen, minkälaiseen koulutukseen voisit harkita osallistuvasi?

Kaksi kolmasosaa itselleen koulutusta etsivistä sanoo, että osallistuisi nyt aiempaa todennäköisemmin verkkototeutuksella järjestettävään koulutukseen. Noin 14 prosenttia kertoo, että osallistuisi kontaktiopetukseen yhtä todennäköisesti kuin aiemminkin. Hieman vajaa 17 prosenttia sanoo, että tilanne ei ole vaikuttanut mitenkään siihen, millaisille kursseille he ovat kiinnostuneita osallistumaan.Covid19_4-5_940

"Uskon ettei palata enää ihan ennalleen, etätyö ja verkkopalvelut jää pysyviksi."

"Aikaisemmin verkkokoulutuksia ei ollut niin paljon saatavilla kuin odotin. Nyt on vara valita monista koulutuksista ja näin pitäisi olla jatkossakin."

Onko koronaviruspandemia on kasvattanut vai vähentänyt halukkuuttasi osallistua koulutukseen seuraavien kolmen kuukauden aikana?

Hieman yli puolet vastaajista sanoo, että heidän halunsa osallistua koulutukseen seuraavan kolmen kuukauden aikana on kasvanut koronaviruspandemian seurauksena. Neljännes kertoo tilanteen vähentäneen halukkutta kouluttautua ja hieman vajaa neljännes ei osaa sanoa.

Covid19_1_new-2

"Omaa osaamistaan ylipäätään on kehitettävä. Etätyö on kohdallani pakottanut ajattelemaan ja toimimaan toisella tavalla kuin perinteisesti työskennellessäni."

"Etätyö ja osalomautus antavat mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ajan lisääntymisen myötä. En näe parempaa käyttöä ajalle kuin osaamisen kehittäminen, uuden oppiminen ja itsestään huolehtiminen sekä vahvempi läsnäolo perheelle."

 

Miksi luulet, että koronaviruspandemia on kasvattanut halukkuuttasi kouluttautua?

Niistä, jotka kertoivat halukkuutensa kouluttautua kasvaneen koronaviruksen takia, 55 % sanoo, että syynä on aiempaa suurempi määrä vapaata aikaa oppimiselle. Moni kertoi syyksi joko uuteen työhön tarvittavien taitojen (33 %) tai oman CV:n rikastuttamisen (29 %). Kolmannes kertoi haluavansa osoittaa työnantajalleen olevansa arvokas (33 %), ja melkein yhtä moni (28%) kertoi valmistautuvansa alanvaihtoon.

Yli viidesosa (22 %) kertoi kasvaneen kouluttautumishalunsa johtuvan tarpeesta saada jotakin muuta ajateltavaa pandemian keskellä.Covid19_2-3_940*vastaajat voivat valita useampia vaihtoehtoja

"Pohdin etukäteen koulutusvaihtoehtoja syksylle, jos nykyinen työ lähtee alta."

 

Miksi luulet, että koronaviruspandemia on vähentänyt halukkuuttasi kouluttautua?

Melkein puolet niistä, jotka kertovat kouluttautuvansa aiempaa epätodennäköisemmin tulevina kuukausina, sanovat suurimman syyn olevan haluttomuus osallistua fyysistä läsnäoloa edellyttävään koulutukseen. Tämäkin ryhmä on siis edelleen potentiaalisesti kiinnostunut osaamisen kehittämisestä, kunhan koulutuksen toteuttamiseen löytyy muu tapa kuin perinteinen kontaktikoulutus.

Kolmannes vastaajista taas kokee tilanteen niin stressaavana, ettei se ole optimaalinen oppimiselle (32 %). 15 % vastaajista sanoo, että heillä ei ole aikaa kouluttautumiselle ja 12 % puolestaan, että työnantaja ei ole tällä hetkellä kyvykäs tai halukas investoimaan koulutukseen.Covid19_3-4_940

*vastaajat voivat valita useampia vaihtoehtoja

"Haluan kehittyä, mutta ajatukset harhailevat muissa asioissa."

"Kaikki suunnitelmat ovat nyt hajallaan kun ei tiedä kauanko tämä tilanne oikeasti kestää."

 

Miten koronavirus on vaikuttanut osaamisen kehittämiseen suunnattuun budjettiinne lyhyellä aikavälillä?

Muille kuin itselleen koulutusta etsivistä henkilöistä (esimiehet, HR-henkilöt, koulutusvastaavat ym.) jopa 42 % raportoi, että edustamassaan organisaatiossa on jo tehty leikkauksia osaamisen kehittämiseen suunnattuun budjettiin. Toisaalta 12,5 % organisaatioista on ottanut rohkean etenemistavan ja panostanut lisää kouluttamiseen ja oppimiseen.

covid19_8-8

Miten koronavirus on vaikuttanut osaamisen kehittämiseen organisaatiossanne lyhyellä aikavälillä?

Osaamisen kehittämistä on yrityksissä ja muissa organisaatioissa mukautettu vallitsevan tilanteen mukaan. Etäkoulutukseen on siirrytty ryminällä.

COVID-kysely-hr-toimenpiteet6*vastaajat voivat valita useampia vaihtoehtoja

Mitä kouluttajat voisivat mielestäsi tehdä rohkaistakseen ihmisiä ilmoittautumaan koulutuksiin myös vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa?

Valtaosa vastaajista (85 %) toivoo, että kouluttajat tarjoaisivat koulutusta etänä. Yli kaksi kolmasosaa (43 %) toivoo, että kouluttajat myös tarjoaisivat mahdollisuuden siirtää koulutusta maksutta toiseen ajankohtaan.Covid19_7-8_940*vastaajat voivat valita useampia vaihtoehtoja

Muiksi toimenpiteiksi vastaajat ehdottivat mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • "Moni työnantaja ei tässä tilanteessa kouluta työntekijöitään. Koulutusmaksut tulevat työntekijän maksettavaksi, joten niiden hinnassa voitaisiin ottaa huomioon itse maksavat tarjoamalla halvempi hinta."

  • "Pitäisi varmistua, että kouluttajat ymmärtävät prosessin myös opiskelijan näkökulmasta. Esitysten täytyy olla sekä teknisesti että pedagogisesti mielekkäitä ja toimivia."

  • "Avata halukkaille koulutusalojen osatutkinto-paketit, että voisi suorittaa tiettyjen opintopisteiden laajuisia opintoja ns. etänä tai fyysisesti ns. rauhallisessa paikassa jotenkin näyttötyönä."

  • "Tarjota ilmaista koulutusta tai todella edullista tai osamaksulla maksettavaa edullista koulutusta."

 

Tässä artikkelissa esitetyt tulokset on kerätty aikavälillä 27.3.–6.4.2020. Mukana koonnissa on 429 vastaajaa.

 

Emma Niemi

Communications Manager